पूरा उत्पादन श्रृंखला

पूरा उत्पादन श्रृंखला

१.चिन आपूर्तिकर्ता
२.EU आपूर्तिकर्ता
M.मुकोसा १ र २ सबै CSBIO कच्चा आधार उत्पादनका लागि हुन्

१. चीन आपूर्तिकर्ता
२. EU आपूर्तिकर्ता
CS. CSBIO कच्चा आधार (२०१ from देखि)